Svensk Curatorförening

Svensk curatorförening är en politiskt obunden ideell verksamhet med syfte att företräda, tillvarata och främja curatorers yrkesmässiga, ekonomiska och sociala position. Svensk curatorförening har befogenhet att i dessa hänseenden företräda medlemmarna.

Svensk curatorförening ska:
–Initiera professionella forum som kan lyfta den offentliga diskussionen om samtida curatorisk praktik och dess historia.
–Representera och stödja medlemmarna i frågor som berör såväl praktiskt som intellektuellt arbete.
–Skapa möjligheter för såväl nationella som internationella samarbeten.
–Bevaka, försvara och hävda yttrandefriheten och de demokratiska principerna samt motverka all form av diskriminering.
–Verka för god kollegialitet och solidaritet curatorer och andra konst-professionella emellan

KONTAKTA